Jordbruksmarken

Jordbruksmarken

Jordbruksmarken i Rumänien upptar nära 60 % av ytan och har länge haft en avgörande betydelse för den rumänska ekonomin. Idag utgör jordbruket en femtedel av landets BNP. Det är Black Earth Easts övertygelse att Rumänien om några år kommer att vara världens mest intressanta marknad för jordbruk.

Chernozem
Black Earth East investerar i jordbruksmark av hög klass. Chernozem, den så kallade svartjorden, är en av de bästa jordtyperna i världen och är bland agronomer en av de mest eftertraktade jordtyperna av flera olika anledningar. (ISRIC, World Soil Information)

Chernozem har en väldigt mångfacetterad struktur, vilket innebär att många olika typer av grödor trivs och växer bra i jorden. Jorden har även en mycket god förmåga att binda vatten vilket är speciellt viktigt i perioder av torka.

Att jordmånen är av finaste kvalitet är viktigt när man ska bedriva ett lönsamt jordbruk eftersom produktionskostnader i form av gödsel och bränsle hålls nere. Svartjord har några utmärkande egenskaper varav dess höga innehåll av humus är en av de främsta. (Mineral Soils Conditioned by a Steppic Climate, FAO, 2001). Den höga mängden organiskt material gör att de framförallt är rika på kväve, vilket minskar
gödslingsbehovet (och kostnaden), (The World Fertilizer economy, Mirko Lamer, The Food research Institute of Stanford University, 1957).

En annan positiv egenskap chernozemjordarna har är att de är lättbrukade. Dels gör den höga humushalten att dragkraftsbehovet är lägre än i rena lerjordar och dels är benägenheten för strukturskador låg. Strukturskador kan exempelvis uppstå om för tunga maskiner används vid brukandet samtidigt som det är mycket regnigt. En skadad jord ger lägre skördar då växternas rötter får svårare att utvecklas (”Estimation of Soil Sensitivity to Structure Degraduation”, Research Institute for Soil Science and Agrochemistry, Bucharest).

Att dragkraftsbehovet är lägre betyder att mindre diesel behöver användas per hektar. Allt detta kan sammanfattas som att Chernozem ger låga kostnader för att ta fram en given mängd spannmål.

Fördelning av mark
Då kommunismen föll 1989 påbörjades en privatisering av jordbruket. Detta resulterade i att jorden splittrades upp i flera mindre markområden som tillföll de ursprungliga ägarna med i många fall låga kunskaper om jordbruk. Denna privatisering ledde till att jordbruksproduktionen sjönk kraftigt åren efter kommunismens fall (www.faostat.fao.org). När Rumänien blev medlem i EU år 2007 var jordbruket kraftigt eftersatt och ålderdomliga metoder användes. Mekaniseringsgraden var låg och produktionen från jordbruksdriften var betydligt lägre jämfört med Västeuropa. Omkring 30 procent av den rumänska arbetsstyrkan är sysselsatt inom jordbrukssektorn (jämfört med 4-5 procent i Västeuropa). Trots detta utgör det rumänska jordbrukets produktion endast omkring 8 procent av BNP.

I Rumänien finns i snitt en traktor per 54 hektar odlad mark, (jämfört med EU: s medeltal på en traktor per 13 hektar). (Årsrapport ”Rumäniens ekonomi”, Svenska ambassaden Rumänien, 2009-12-08). Ca 60 % av Rumäniens yta används till jordbruket (Virgil Pamfil, FAO). En stor del av jordbruksmarken består av den erkänt bördiga svartjorden eller chernozem som den också kallas. Svenska ambassaden i Rumänien skriver i sin årsrapport 2009 att ”Rumänien är ett av de länder med störst jordbrukspotential i EU”. Mot denna bakgrund gör Black Earth East bedömningen att jordbruket står inför en enorm effektivisering, ökad produktion samt stegrande markpriser. Bolaget bedömer också att prisnivån per ha ökar rejält då arronderingen förbättras. Idag är medelstorleken på en gård i Rumänien 2,2 ha (Årsrapport ”Rumäniens ekonomi”, Svenska ambassaden Rumänien, 2009-12-08). Dessa små enheter används i många fall till självhushållning och drivs inte rationellt och effektivt. När storleken ökar och arronderingen förbättras bedömer Bolaget att även priset ökar. Bolaget arbetar för att bygga upp någon driftenhet med sammanhängande mark.