KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I BLACK EARTH EAST AB (PUBL)
Aktieägarna i Black Earth East AB (publ), org.nr. 556724–2382, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024,
kl. 13:00, Arena Sergel, Malmskillnadsgatan 36, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 3 juni
2024, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast den 3 juni 2024. Anmälan skall ske till bolaget under adress Glivarp
415, 276 56 HAMMENHÖG, eller via e-post: info@blackeartheast.se. Observera att du som har dina aktier
förvaltarregistrerade måste se till att aktierna registreras i ditt namn över stämman för att ha rösträtt – kontakta din
bank.
Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på
sätt som anges ovan. Mötet inleds med en föredragning av VD gällande verksamheten.
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen, och
c) ansvarfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse
11. Beslut om riktad nyemission
12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
13. Övrigt
14. Stämmans avslutande

Punkt 9 Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår stämman att fatta beslut om att styrelsearvodet i kronor skall sättas till 0 (noll) kr. Istället föreslås
styrelsen ersättas genom att dess ledamöter ges rätt att teckna, totalt att fördela inom styrelsen, 15.000aktier i bolaget till
kursen 1kr/aktie. Rättigheten är att betrakta som förmån för styrelseledamöterna vilket innebär att bolaget betalar sociala
avgifter för denna. Detta sätt att ersätta styrelsen gör att bolagets kostnader för styrelsearvode minskar. Den totala
utspädningen till följd av denna riktade nyemission uppgår till ca 0,8%.
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 10 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter väljes: Karl-Olof Fagerström, Anders Larsson, samt Fredrik Wadstén. Ingen
ändring av revisor föreslås. Stefan Adebahr, Maneki revision, Stockholm.

Punkt 11 Förslag om riktad nyemission till styrelsens ledamöter
Stämman föreslås fatta beslut om att genomföra en riktad nyemission till styrelsens ledamöter om totalt 15.000aktier till
kursen 1kr/aktie. Emissionen skall vara slutförd senast 2024-12-20.

Punkt 12
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, besluta om nyemission av totalt 700.000st aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier
skall ske mot kontant betalning.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens beslut och handlingar enligt 13:6-8 ABL hänförliga till
punkt 11 hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad
för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per e-post
info@blackeartheast.se alternativt på adress enligt ovan.

* * * * *
Stockholm i maj 2024
Styrelsen för Black Earth East AB (publ)