KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I BLACK EARTH EAST AB (PUBL)

Aktieägarna i Black Earth East AB (publ), org.nr. 556724-2382, kallas härmed till årsstämma torsdag den 30 juni 2022, kl. 13:00, Regus Stureplan 4C, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 21 juni 2022, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman den 21 juni 2022. Anmälan skall ske till bolaget under adress Glivarp 415, 276 56 HAMMENHÖG, eller via e-post: info@blackeartheast.se. Observera att du som har dina aktier förvaltarregistrerade måste se till att aktierna registreras i ditt namn över stämman för att ha rösträtt – kontakta din
bank.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsman
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,

  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen, och

  3. ansvarfrihet för styrelsen och verkställande direktören

 9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse
 11. Beslut om riktad nyemission
 12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
 13. Övrigt
 14. Stämmans avslutande

Punkt 9 Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår stämman att fatta beslut om att styrelsearvodet i kronor skall sättas till 0 (noll) kr. Istället föreslåsstyrelsen ersättas genom att dess ledamöter ges rätt att teckna, totalt att fördela inom styrelsen, 15.000aktier i bolaget till kursen 1kr/aktie. Rättigheten är att betrakta som förmån för styrelseledamöterna vilket innebär att bolaget betalar sociala avgifter för denna. Detta sätt att ersätta styrelsen gör att bolagets kostnader för styrelsearvode minskar. Den totala utspädningen till följd av denna riktade nyemission uppgår till ca 0,8%.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 10 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter väljes: Karl-Olof Fagerström, Anders Larsson, samt Fredrik Wadsten. Ingen ändring av revisor föreslås, Stefan Adebahr, Maneki revision, Stockholm.

Punkt 11 Förslag om riktad nyemission till styrelsens ledamöter

Stämman föreslås fatta beslut om att genomföra en riktad nyemission till styrelsens ledamöter om totalt 15.000aktier till kursen 1kr/aktie. Emissionen skall vara slutförd senast 2022-12-20.

Punkt 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av totalt 700.000st aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier skall ske mot kontant betalning.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens beslut och handlingar enligt 13:6-8 ABL hänförliga till punkt 11 hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per e-post info@blackeartheast.se alternativt på adress enligt ovan.

* * * * *
Stockholm i maj 2022
Styrelsen för Black Earth East AB (publ)