Risker

Risker

Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms ha betydelse för Black Earth Easts framtida utveckling. Bolaget kan inte råda över ändrade marknadsförhållanden och omvärldsfaktorer. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan komma att få väsentlig betydelse för Black Earth Easts verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

Marknadspriser
Det finns inget som garanterar prisutvecklingen på åkermark i Rumänien. Prisutvecklingen på insatsvaror och grödor är också en osäkerhetsfaktor. Det är dock styrelsens övertygelse att marknaden för jordbruksfastigheter inom EU bör harmoniseras. Denna bedömning av det framtida värdet är grundat på egna och andras erfarenheter från Östeuropa.

Valuta
Fastighetsaffärer har hittills och kommer med största sannolikhet även i framtiden att genomföras i
valutan Euro. Bolagets främsta valutaexponering återfinns därmed i SEK mot EUR, då emissioner sker i SEK och fastighetsaffärer genomförs i EUR.

Intäkter från spannmålsproduktion kommer Bolaget tillgodo i EUR. Mindre exponering skulle i framtiden kunna uppkomma mot den rumänska valutan RON. Kostnader för löpande skötsel och drift i Rumänien är kopplade till Euron.

Kapitalanskaffning
Otillräcklig kapitalanskaffning innebär att Bolaget inte kan förvärva den tänkta jordbruksarealen.
I dagsläget finns det begränsade möjligheter att belåna markköp i Rumänien.

Politisk risk
Korruption förekommer i Rumänien. Rumänien är en demokratisk republik som är medlem av EU, vilka kräver bättre kontroll och redovisning av statliga inköp och investeringar.

Naturkatastrofer/Väder
Jordbruket påverkas av väder. Vissa år kan torka vara ett problem i Rumänien. Även översvämning kan i vissa områden ställa till problem. Stora temperaturskillnader mellan dag och natt förekommer, vilket kan stressa grödan. Rumänien ligger i ett område där jordbävningar och jordskalv kan förekomma. För att undvika torka är det Bolagets strategi att förvärva mark i nederbördsrika områden och/eller där möjligheter till bevattning finns.

Nyckelpersoner
Bolaget är beroende av den kompetens styrelsen besitter för förvärv av fastigheter. En förlust av
styrelseledamöter kan påverka Bolagets förmåga att förvärva och försälja fastigheter. En eventuell förlust av de kontakter och samarbetspartners Bolaget har knutit i Rumänien utgör också en viss risk.

Skatterisker
Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Rumänien. Det finns en risk att Bolagets tolkning av skattelagar och bestämmelser kan visa sig felaktig eller att lagar och bestämmelser förändras till Bolagets nackdel. Vinst från verksamheten i det rumänska Dotterbolaget beskattas i Rumänien för närvarande med 16%. Utdelning från Dotterbolaget till Bolaget beskattas inte i Sverige.

Legal risk
Bolaget kan inte styra över förändringar i regelsystem. Regelsystemen i de berörda länderna kan förändras till Bolagets nackdel.

Konjunkturutveckling
Verksamheten kan komma att påverkas av det allmäna konjunkturläget. Kapital- och kreditmarknaden har under de senaste åren präglats av hög volatilitet och störningar, trots detta har priset på den rumänska jordbruksmarken varit nästintill oförändrad. Tillgång till eventuellt nytt kapital vid framtida förvärv påverkas av flera allmänna parametrar på kreditmarknaden.

Markförvärv
Att hitta markområden till försäljning med god arrondering är förenat med en del osäkerhet.
Eftersom jordbruksmarken oftast är uppdelad på flera mindre ägare kan det vara svårt att hitta ett större
sammanhängande område där samtliga ägare är villiga att sälja.

Historik
På grund av Bolagets korta verksamhetshistorik kan det vara svårt att utvärdera dess verksamhet och
bedöma dess framtidsutsikter, vilket bör beaktas vid en bedömning av Bolagets potential.

EU-stöd
Jordbruket erhåller ekonomiskt stöd från EU. Detta stöd kan utebli av någon oförutsedd anledning.

Kontakta oss gärna för mer info om investeringsalternativ.

Läs mer om investeringen…