Investeringen

Investeringen

Bolaget förväntar en kraftig värdeökning på den rumänska jordbruksmarken.

04

BildGenom Black Earth East kan du ta del av värdestegringen på den undervärderade jordbruksmarken i Rumänien. Marken brukas och arrenderas ut för att erhålla löpande intäkter.

Den historiska uppgången på jordbruksmark i delar av Östeuropa har gett en mycket bra avkastning till ägarna. I Lettland ökade exempelvis priset på åkermark med ca 16 % per år mellan 2000 och 2004 (www.fao.org).

Prisbilden på åkermark i Rumänien idag är mellan 15.000 kr och 30.000 kr. Idag förvärvar Bolaget mark för mellan 15.000 kr och 30.000 kr per hektar. I södra Sverige är priserna på åkermark ca 200.000 kr med toppnoteringar om 300.000 kr (Carl Johan Jürss, LRF Konsult). Det är styrelsens övertygelse att priset på jordbruksmark kommer att harmoniseras på en gemensam marknad med snabb värdestegring som följd. Som exempel kan nämnas Polen där jordbruksmarken mellan åren 1992 – 2004 ökade i värde med ca 15 % per år (FAO, Agricultural Land Markets in Poland, Prospects and Challenges). Trots denna avkastningspotential hör investeringar i fastigheter till det lägre risksegmentet jämfört med andra investeringar.

Black Earth East erbjuder en unik investeringsmöjlighet mot den bördiga svartjorden i Rumänien. Marknaden är nu i ett läge då en underutvecklad jordbrukssektor är under omvandling. Detta innebär att priset fortfarande är väsentligt lägre jämfört med övriga EU. Tidigare har inte jordbrukssektorn varit tillgänglig för utländska investerare och Black Earth East kan som svensk aktör erbjuda denna investering.

Kontakta oss gärna för mer info om investeringsalternativ.

Läs mer om risker…